Healthcare &
Life Sciences

Especialment, l’equip de Healthcare & Life Sciences s’encarrega dels assumptes següents :

Healthcare

L’àrea de Healthcare & Life Sciences es dedica a l’assessorament a les entitats del sector sanitari, comprenent tant els proveïdors de serveis sanitaris i de mitjans de diagnòstic, com els laboratoris i distribuïdors farmacèutics i de productes sanitaris. Inclou també l’assessorament a les entitats d’investigació biomèdica i els projectes de recerca en l’àmbit sanitari.

 

Un sector complex i d’alta especialització

El sector sanitari presenta peculiaritats pròpies com a sector econòmic que requereixen d’un específic coneixement de la seva regulació, els seus agents i les interrelacions entre tots ells i amb l’Administració sanitària, des de l’autorització del servei, establiment o producte fins a la seva prestació, comercialització o posta a disposició, així com la seva contractació per part de les entitats que conformen el Sistema Nacional de Salut (SNS), fins a la defensa davant sancions o reclamacions de responsabilitat.

Assessorament específic en tots els vessants d’activitat dels agents del sector salut.

 

Des d’aquesta àrea de pràctica, Roca Junyent ofereix assessorament en:

•        Autorització, registre i establiment de preu de medicaments finançats pel SNS

•        Autorització d’establiments farmacèutics i desenvolupament d’activitats

•        Autorització de comercialització de productes sanitaris i cosmètics

•        Transmissió d’autoritzacions de comercialització

•        Suspensió o retirada de comercialització de medicaments

•        Market access per a medicaments i productes sanitaris

•        Assajos clínics

•        Acords de risc compartit

•        Contractes de subministrament de medicaments i productes sanitaris, tant  públics com privats, a centres sanitaris o oficines de farmàcia.

•        Compliment de normativa legal, deontològica i de bones practiques

•        Revisió i adaptació de les propostes comercials d’acord amb els requeriments de lalegislació farmacèutica o dels productes sanitaris, així com els dels codis de bones pràctiques de FARMAINDUSTRIA i FENIN en l’àmbit nacional, i d’EFPIA i EUCOMED per a l’àmbit europeu.

•         Revisió, assessorament i adaptació de les pràctiques de transferència de valor d’acord amb els codis de bones pràctiques de FARMAINDUSTRIA i EFPIA.

•          Revisió, assessorament i adaptació de contractes i convenis amb professionals sanitaris i institucions de pràctica clínica.

•           Revisió, assessorament i adaptació de propostes formatives i esdeveniments científics d’acord amb les recomanacions dels codis de bones pràctiques de FARMAINDUSTRIA i FENIN.

•            Assessorament i redacció de codis de conducta interns.

•            Revisió, assessorament i redacció de contractes que tinguin per objecte medicaments, productes sanitaris, equipament mèdic i programari de diagnosi.

•            Programes de formació a departaments de màrqueting i a la xarxa comercial de les empreses en relació amb les pràctiques permeses i prohibides en els codis de conducta aplicables, introduint•hi el concepte de compliment normatiucom a avantatge competitiu.

•             Assessorament en l’elaboració i l’implementació de programes de compliment normatiucomercial de medicaments i de productes sanitaris.

•        Assessorament a Comitès Ètics d’Investigació amb medicaments (CEIM)

•        Redacció de fulls de consentiment informat

•        Autorització, registre i acreditació de centres sanitaris

•        Contractació, concertació i qualsevol modalitat relacional entre el proveïdor de serveis sanitaris i l’Administració sanitària o els seus agents.

•        Assessorament específic en matèria de dret sanitari: consentiment informat, voluntats anticipades, negatives al tractament, drets dels usuaris del sistema sanitari, protecció de dades, altes voluntàries, altes forçoses, etc.

•        Assessorament general en tots els vessants del dret a hospitals, centres d’atenció primària, sociosanitària, laboratoris i empreses de mitjans de diagnòstic

•        Responsabilitat mèdica i de centres sanitaris

•        Investigació biomèdica: genètica, regulació de les condicions d’extracció i utilització de cèl·lules i teixits

•        Bancs de cèl·lules i teixits

•        Reproducció assistida