Mercantil
Mercat de Valors

Especialment, l’Àrea de Pràctica de Mercat de Valors s’encarrega dels assumptes següents :

Mercantil - Mercat de Valors

Des del departament de mercat de valors de Roca Junyent oferim un assessorament complet a les empreses cotitzades nacionals i internacionals en la seva actuació al mercat de valors estatal, des de la sortida a borsa fins al compliment de les seves obligacions com a empresa cotitzada, la realització d’operacions al mercat borsari o la defensa dels seus interessos en tots els àmbits, i també assessorem empreses en operacions sobre societats cotitzades. A més, representem petites i mitjanes empreses i particulars en les seves relacions amb empreses cotitzades.

Els membres de l’equip de mercat de valors es caracteritzen per l’experiència en l’assessorament dels nostres clients, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, i participen de forma habitual i activa en múltiples organitzacions i associacions internacionals d’advocats, com ara la IBA o l’AIJA, on ocupen càrrecs destacats a comissions especialitzades en mercats de capital.

Sortides a borsa

Acompanyem els nostres clients, empreses nacionals o estrangeres, en tot el procés de sortida a borsa, i els ajudem amb tots els requisits legals, acords societaris, implicacions legals, adequació de la seva estructura en compliment de les normes de govern corporatiu i redacció de la documentació legal requerida, com ara fullets informatius, comunicacions oficials, fets rellevants, etc.Ens encarreguem del seguiment dels expedients i tràmits necessaris davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors, les societats rectores de valors i Iberclear i, si s’escau, duem a terme la coordinació amb d’altres organismes reguladors estrangers.

 

 

Oferta pública de venda i subscripció de valors

Assessorem empreses nacionals i internacionals en l’emissió de valors de tot tipus a través de l’oferta pública de valors i la seva admissió a cotització als mercats espanyols, així com en la subscripció de valors de nova emissió, mitjançant la preparació de la documentació necessària (fullets, comunicacions oficials i d’altra documentació legal preceptiva).L’assessorament implica la realització dels tràmits necessaris davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors i d’altres mercats oficials.

 

Oferta pública d'adquisició de valors

Assessorem els nostres clients nacionals i internacionals en la presentació d’ofertes d’adquisició de valors de societats admeses a cotització en un mercat oficial en totes les seves opcions, com ara preses de participació, preses de control, opes obligatòries, opes d’exclusió, opes hostils, etc., la contraprestació de les quals es materialitzi per mitjà del lliurament d’efectiu en metàl·lic, accions o d’una altra forma mixta (obligacions convertibles, warrants, drets de subscripció, etc.).L’assessorament inclou la preparació de tota la documentació i dels acords preparatoris necessaris, així com la documentació oficial (fullet, comunicacions oficials, anuncis, etc.) i el seguiment dels expedients preceptius davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors, societats rectores i Iberclear.Així mateix, assistim els nostres clients durant els procediments, davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors, d’obtenció de l’exempció de l’obligació de formular una oferta pública d’adquisició, en els supòsits previstos normativament

Societats cotitzades

Assessorem els nostres clients nacionals i internacionals sobre qualsevol qüestió que repercuteixi en l’actuació de les societats cotitzades:adopció d’acords socials, acords parasocials, celebració de juntes d’accionistes, prevenció del blanqueig de capitals, tramitació d’expedients administratius, informació privilegiada, etc

Govern corporatiu

Assessorem els nostres clients nacionals i internacionals en la implementació i compliment de les normes de govern corporatiu.

La firma ha participat activament en la fixació de les directrius sobre govern corporatiu a societats cotitzades per mitjà de la participació de Miquel Roca a la Comissió Aldama, i ha seguit l’evolució de la normativa de govern corporatiu, des del Codi Olivencia fins al Codi Unificat de Bon Govern, i la seva aplicació a través dels òrgans reguladors.

Shareholder activism

Proporcionem assessorament als nostres clients en l’elaboració d’estratègies de prevenció o resposta davant campanyes d’activisme societari (shareholder activism) provocat per nouvinguts (newcomers) interessats en disminuir o augmentar artificialment el valor de la societat a la recerca d’uns beneficis a curt termini que incrementin el risc de la Societat o els seus resultats a mitjà•llarg termini, tot provocant divisions entre l’accionariat a través de sol·licituds de promoció d’estratègies de negoci específiques i de substitució de CEO i/o d’alts directius.

Així mateix, oferim assessorament a clients que posseeixin un paquet accionarial a societats cotitzades per tal d’ajudar•los a garantir el respecte dels drets associats a la seva inversió.

Mercat alternatiu borsari

Oferim assessorament en totes aquelles qüestions legals relatives a la incorporació de societats al MAB.Els nostres serveis comprenen totes les fases del procés, inclosa l’adopció dels acords socials corresponents, la realització de la diligència deguda (due diligence), els contractes amb l’assessor registrat, l’entitat col·locadora i el proveïdor de liquiditat, l’adaptació de l’estructura societària i de govern corporatiu, la preparació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits d’incorporació, així com del document informatiu o, si s’escau, el fullet i el seguiment i la coordinació de l’expedient d’incorporació davant la societat rectora i Iberclear

Reestructuracions de societats cotitzades

Els nostres professionals assessoren els nostres clients en processos de reestructuracions de deute i refinançament de societats cotitzades, així com en procediments d’insolvència en els quals la seva viabilitat financera es troba compromesa, dedicant una atenció especial als requisits normatius i a les particularitats que afecten les societats que cotitzen a un mercat secundari, incloent•hi, entre d’altres, l’exempció de l’obligació de formular una oferta pública d’adquisició en els supòsits en els quals s’adquireixi el control d’una societat cotitzada com a conseqüència directa d’un conveni de refinançament homologat en seu judicial.