Mercantil – Protecció
de dades

Especialment, l’Àrea de Pràctica de Protecció de dades s’encarrega dels assumptes següents :

Mercantil - Protecció de dades

“Aquest dret fonamental a la protecció de dades, a diferència del dret a la intimitat de l’article 18.1 CE, amb qui comparteix l’objectiu d’oferir una protecció constitucional eficaç de la vida privada personal i familiar, atribueix al seu titular un conjunt de facultats que consisteix, bàsicament, en el poder jurídic d’imposar a tercers la realització i l’omissió de determinats comportaments la concreta regulació dels quals ha d’establir la Llei, la mateixa que, d’acord amb l’article 18.4, ha de limitar l’ús de la informàtica, bé desenvolupant el dret fonamental a la protecció de dades (article 81.1 CE), bé regulant•ne el seu exercici (article 53.1 CE)” (Sentència del Tribunal Constitucional 292/2000, del 30 de novembre).

L’Àrea de Protecció de Dades proporciona l’assessorament jurídic necessari perquè les empreses, l’Administració pública i, en general, totes les entitats del sector públic i privat, compleixin amb les disposicions i les obligacions que, en aquesta matèria, estableix la normativa europea i nacional de cada país. També facilita assessorament en la defensa del dret constitucional a la identitat (dret a l’autodeterminació informativa) i defensa aquells drets davant les instàncies administratives i judicials competents.

En particular, l’Àrea de Protecció de Dades desenvolupa les activitats següents:

 • Projectes d’adequació a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament.
 • Assessorament general en protecció de dades:
   • Identificació i avaluació dels diferents riscos legals que cal tenir en compte en la gestió y el tractament de les dades personals.
   • Redacció de Documents de Seguretat.
   • Elaboració d’ informes i resolució de consultes.
   • Redacció de contractes, clàusules i polítiques de privacitat.
   • Execució, seguiment i control de les mesures acordades.
 • Auditories legals de compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Informes d’auditoria que contenen la llista de les actualitzacions realitzades, les deficiències observades, els aspectes que cal esmenar, advertències legals, mesures que cal implantar i termini per esmenar•les.
 • Auditoria legal de pàgines Web i adaptació a la LOPD i a la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI). Establiment de mesures dirigides a esmenar les anomalies detectades en la pàgina Web.
 • Gestió de tràmits davant l’Agència de Protecció de Dades que correspongui i, en especial, inscripció, modificació i supressió de fitxers en el Registre de Protecció de Dades.
 • Defensa jurídica en procediments de tutela i procediments sancionadors de l’Agència de Protecció de Dades competent (via administrativa) i defensa en via contenciós • administrativa davant l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem.